بسمه تعالی

خط مشی حوزه  معاونت آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور

 

سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور به عنوان متولی آموزش هاي مهارتی غیر رسمی، در جهت ایفاي رسالت خود،كسب رضایت ذینفعان، ارتقاي کیفیت ومشتري مداري، همگام با استانداردهاي ملی و بین المللی، با تلاش مستمر و همگانی، سرآغازي را جهت بهبود و دستیابی به اهداف تعریف شده، بنا نهادهاست.

از این رو و در راستاي بهبود تحقق سند چشم انداز، استراتژي ها و اهداف سازمان، حوزه آموزش با رعایت ارزش هاي سازماني و فرهنگ ایرانی اسلامی والتزام کامل به قوانین و مقرارات و اسناد بالادستی کشور و با استفاده از دانش و تجربه سرمایه هاي انسانی توانمند، و با رویکرد توسعه همه جانبه نیرويانسانی مورد نیاز بازار کار ، و با اعتقاد به ترویج و بالندگی آموزش هاي مهارتی و تأثیر آن در رشد همه جانبه کشور و لحاظ کردن اصول حفظ و حراست محیطزیست و نیز حفظ سلامت و ایمنی انسان ها در دوره هاي آموزشی خود، تمامی کوشش خود را در راستاي نیل به اهداف والاي سازمانی و کلان زیر دنبالمی کند:

 1- ارائه الگوهاي آموزشی متناسب با تحولات فناوري به منظور پاسخگویی به نیازهاي فعلی و آتی سازمان

2- حرکت از عرضه محوري به سوي تقاضا محوري

3- اعمال تفکر سیستمی در برنامه ریزي، اجرا و نظارت بر فرآیند هاي آموزشی

4- توسعه و همسو سازي خدمات آموزشی فنی و حرفه اي با شرایط محیطی و رویکرد یادگیري مادام العمر

5- توسعه و تعامل سازنده برون و درون سازمانی در تدوین و اجراي دوره هاي جدید آموزشی

6- ایجاد و ارتقا مهارت در سطوح مختلف جامعه از طریق ارائه دوره هاي آموزشی هدفمند

7- کاهش تصدي گري دولتی و توسعه مشارکت هاي مردمی

8- تربیت نیروي انسانی ماهر در حوزه فناوري هاي راهبردي و نوین

9- ارائه مهارت هاي مورد نیاز بازار کار به دانشجویان و دانش آموختگان

10- تربیت نیروي ماهر و متخصص مورد نیاز جامعه با رویکرد کارآفرینی

11- نیازسنجی آموزش هاي مورد نیاز جهت نیل به ارائه آموزش هاي تقاضا محور

12- ارتقا سطح دانش مربیان و ترویج کارگروهی و افزایش خلاقیت و نواوري از طریق آموزش مستمر

13- ارتقاي کیفيت آموزشی و همگامی با استانداردهاي بین المللی

15- بسط، گسترش و توسعه آموزش هاي پیشگیري و کاهش آسیب هاي اجتماعی

حوزه آموزش اعتقاد راسخ داشته و متعهد می شود که با اجراي فرآیندهاي تدوین شده در چهارچوب مسئولیت ها و اختیارات، با کنترل مستمر عملکرد مراکزآموزشی در قالب سیستم مدیریت کیفیت، به اهداف فوق نائل شود. با اتکا به ایزد دانا و توانا، در راه خطیر پیش روي خویش از هر اندیشه والا و همت بلند،با اشتیاق استقبال خواهیم کرد تا به اتفاق میهن عزیز را آباد سازیم.

 معاونت آموزش

 

به منظور دريافت اطلاعات بيشتر عملكرد آموزش سازمان مي توانيد فايل زير را دانلود كنيد.

عملكرد معاونت آموزش سازمان در سال 1390

عملكرد معاونت آموزش سازمان در سال 1391

 عملكرد معاونت آموزش سازمان در سال 1392

سالنامه آماری سال 1393

سالنامه آماری سال 1394

عملکرد اموزشی سال 95

نظام نامه آموزشی

عملکرد آموزشی سال 96