خدمات به روز رسانی شده سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مصوب کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی

ردیف

عنوان خدمت

عنوان زیر خدمت

1

صدور / تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد

(18081044000)

 

2

صدور / تمدید ابلاغ مدیریت و مربیگری

( 18081832000 )

 

3

نظارت بر اجرای دوره های آموزشی مهارتی آموزشگاه های آزاد

( 18051833000 )

 

4

برگزاری دوره های آموزشی مهارتی فنی و حرفه ای

( 18051045000 )

 

5

برگزاری آزمون های مهارتی

( 18051046000 )

ثبت نام و برگزاری آزمون های ادواری، تفاهم نامه ها و صنعت ساختمان و معرفی آموزش به آزمون

( 18051046100 )

صدور گواهینامه مهارت

(  18051046101 )

تمدید و تعویض گواهی نامه مهارت

( 18051046102 )

پاسخ به استعلام اصالت گواهینامه مهارت

( 18051046103 )

6

برگزاری مسابقات ملی مهارت

( 18051047000 )

برگزاری مسابقات مهارت

( 18051047100 )

برگزاری مسابقات آزاد مهارت

( 18051047101 )

برگزاری مسابقات مهارت معلولین

( 18051047102 )

اعزام به مسابقات جهانی مهارت

( 18051047103 )

7

تهیه استانداردهای آموزش مهارت

( 18081048000 )

 

8

مشاوره آموزشی و هدایت شغلی

( 18081049000 )