1. - پرداخت کار قالی ( سال 1392)
 2. - چله دوان و نصاب چله ( سال 1392)
 3. - چله کش ( سال 1392)
 4. - دارکش قالی ( سال 1393)
 5. - رفوگر قالی مقدماتی ( سال 1393)
 6. - رفوگر قالی پیشرفته ( سال 1393)
 7. - رنگرز شیمیایی قالی دستباف ( سال 1392)
 8. - رنگرزطبیعی قالی دستباف ( سال 1392)
 9. - رنگ و نقطه کارنقشه قالی ( سال 1392)
 10. - فروشنده مواداولیه دار و ابزار قالی ( سال 1393)
 11. - قالی باف ترکی (سال 1392)
 12. - قالی باف درجه 2 ( سال 1392)
 13. - قالی باف پیشرفته ( سال 1393)
 14. - قالی باف فارسی ( سال 1392)
 15. - قالیشوی ( سال 1392)
 16. - صمغ گیر ابریشم ( سال 1393)
 17. - طراح قالی مقدماتی ( سال 1393)
 18. - طراح نقشه قالی با رایانه ( سال 1392)
 19. - ناظر فنی قالی ( سال 1393)