• تلفن مديريت : 66944120
  • تلفن غير مستقيم:  66569900
  •  دور نگار : 66944117

  •  آدرس :میدان توحید-خیابان نصرت. تقاطع خوش.پلاک 97.طبقه دوم .دفتر طرح و برنامه های درسی