1.    برگزاری_دوره_های_آموزشی_مهارتی

2.    مشاوره_آموزشی_و_هدایت_شغلی

3.    برگزاری_مسابقات_ملی_مهارت

4.    تهیه_استانداردهای_آموزش_مهارت

5.    صدور_ابلاغ_مدیریت_مربیگری

6.    صدور_پروانه_تاسیس

7.    نظارت_بر_اجرای_دوره_های_آموزشی_مهارتی  

8.    صدور_گواهی_نامه_مهارت

 

 


   دانلود : نظارت_بر_اجرای_دوره_ها.pdf           حجم فایل 613 KB
   دانلود : تهیه_استانداردهای_آموزش_مهارت.pdf           حجم فایل 486 KB
   دانلود : صدور_ابلاغ_مدیریت_مربیگری.pdf           حجم فایل 609 KB
   دانلود : صدور_پروانه_تاسیس.pdf           حجم فایل 612 KB
   دانلود : صدور_گواهی_نامه_مهارت.pdf           حجم فایل 419 KB
   دانلود : مشاوره_آموزشی_و_هدایت_شغلی.pdf           حجم فایل 204 KB
   دانلود : برگزاری_مسابقات_ملی_مهارت.pdf           حجم فایل 446 KB
   دانلود : برگزاری_دوره_های_آموزشی_مهارتی.pdf           حجم فایل 574 KB